Thành phố Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

Dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu dự hội nghị thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2018 của thành phố; trong đó nhấn mạnh việc triển khai toàn diện, sâu rộng, thường xuyên công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp chặt chẽ tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, đảng viên,  chức sắc, chức việc, giáo chức tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư...
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Ông Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh, năm 2018, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp trên địa bàn thành phố cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; quán triệt các chỉ thị, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nâng cao nhận thức công tác giáo dục quốc phòng an ninh là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân; tập trung nâng cao chất lượng môn học Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên và đối tượng khác theo quy định của pháp luật...
 
Ông Huỳnh Cách Mạng cũng yêu cầu khắc phục ngay tồn tại trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên trách công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; thực hiện đồng bộ Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân, đặc biệt trong tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam.
 
Thay mặt lãnh đạo Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đánh giá cao kết quả thực hiện công tác quốc phòng và an ninh của Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong việc triển khai các lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo luật định, góp phần nâng cao tiềm lực thế trận tinh thần, xây dựng thế trận phòng thủ khu vực...
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Hưng đề nghị, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của thành phố tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo bám sát, triển khai tốt quan điểm của Đảng, văn bản của Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; đồng thời nâng cao nhận thức của các sở, ngành, tổ chức, đơn vị và toàn dân đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố...
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Năm 2017, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ giáo dục quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả khá tốt so với kế hoạch đề ra.

Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đã được triển khai tích cực, chủ động; giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên đã từng bước đi vào nề nếp, chất lượng được nâng lên; phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân có nhiều khởi sắc, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 
Dịp này, UBND Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng 14  tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017./.
                 Xuân Khu

Đề xuất