• Tín dụng chính sách xã hội tạo nguồn lực quan trọng xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng

    Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, công tác này trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các nguồn vốn ưu đãi được người dân sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, góp phần hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

    08:05 | 23-06-2018 | Xã hội