• Người Giáy ở Hà Giang bảo tồn lễ hội “múa trống”

    Ngoài những nét phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa, nơi đây còn lưu giữ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Trong đó, lễ hội “múa trống” của người Giáy ở xã Tát Ngà được xem là lễ hội “độc nhất vô nhị” trên miền cực Bắc.

    06:06 | 08-07-2017 | 54 dân tộc Việt Nam