• Phát triển ngành cấp nước theo hướng bền vững

    Học hỏi kinh nghiệm các nước trên thế giới nhằm cải thiện ngành cấp nước theo hướng hiện đại, đảm bảo chất lượng nguồn nước cũng như quyền lợi các bên tham gia. Đây là nội dung chính được đưa ra tại Hội thảo quốc tế ngành nước với chủ đề Phát triển ngành nước theo hướng bền vững - bài học kinh nghiệm quốc tế do Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam tổ chức ngày 9/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

    15:11 | 09-11-2017 | Xã hội