• Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

  Để bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội phát triển văn hóa dân tộc, góp phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

  07:29 | 11-09-2020 | Xã hội

 • Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An

  Để bảo tồn, phát triển hiệu quả văn hóa các dân tộc thiểu số, giải pháp được tỉnh Nghệ An xác định là bảo tồn, kế thừa có chọn lọc và phát huy những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển những giá trị mới về văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số trên địa bàn; điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, nghệ thuật và đẩy mạnh xây dựng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thông tin tại vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng khuyến khích các tập thể, cá nhân có sản phẩm, các di vật văn hóa của các dân tộc thiểu số biếu, tặng, bán cho phòng trưng bày văn hóa các dân tộc thiểu số của tỉnh.

  10:43 | 07-11-2018 | Văn hóa

 • Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở Nghệ An

  Tỉnh Nghệ An đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo tồn văn hóa dân tộc, coi đây là việc làm quan trọng để gìn giữ, phát huy vốn quý của các dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi trong tỉnh.

  10:08 | 17-08-2017 | Văn hóa

 • Khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa các dân tộc thiểu số

  Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành khảo sát, điều tra thực trạng văn hóa 53 dân tộc thiểu số Việt Nam.

  10:01 | 07-11-2016 | Chính sách

 • Phê duyệt Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số”

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện vừa ký phê duyệt Dự án “Gắn kết phát triển kinh tế và bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số” đến năm 2020 với kinh phí hơn 54 tỷ đồng.

  07:11 | 12-08-2016 | Chính sách