• Thành phố Hồ Chí Minh tìm giải pháp phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống

    Ngày 28/9/2017, tại Phiên họp giải trình của Thường trực HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình đầu tư, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố, một số đại biểu cho rằng: Cần có cơ chế, chính sách đầu tư phù hợp để phát triển các loại hình nghệ thuật, nhất là nghệ thuật truyền thống nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân.

    20:19 | 28-09-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh