• Áp dụng mô hình cấy lúa bằng máy cho năng suất cao

    Tỉnh Đồng Tháp đang phát triển mô hình cấy lúa bằng máy, cho năng suất cao hơn sạ bằng tay trên 1 tấn lúa/ha. Hiện nay, Đồng Tháp có hơn 11.000 công cụ gieo sạ hàng, máy phun sạ và máy cấy lúa, có 80% diện tích gieo sạ lúa hoặc cấy bằng máy.

    11:13 | 06-06-2017 | Kinh nghiệm làm ăn