• Bảo tồn và phát triển nguồn gen quý lúa Nếp cái hạt cau

    Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kĩ thuật giống cây trồng nông nghiệp Thanh Hóa đã thực hiện đề tài khoa học Bảo tồn, lưu giữ, phát triển nguồn gen lúa Nếp cái hạt cau nhằm tiếp tục duy trì, nhân giống, khai thác hiệu quả nguồn gen quý trước sự thoái hóa giống đang diễn ra.

    08:25 | 01-05-2017 | Xã hội