• Hướng đi hiệu quả của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng đất khó Kbang

    Mùa Xuân này, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại tỉnh Gia Lai phấn khởi bởi vườn cây ăn trái của gia đình được giá, được mùa. Những mô hình này được hình thành từ việc tích cực chuyển đổi diện tích sắn, lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

    07:04 | 09-01-2022 | Kinh nghiệm làm ăn