• Phát triển sản phẩm “Chuối hột mồ côi Phước Bình”

    Chuối hột mồ côi Phước Bình, giống chuối quý có tiềm năng về dược liệu được tỉnh Ninh Thuận lựa chọn đưa vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân vùng cao.

    09:28 | 19-01-2021 | Đặc sản địa phương