• Hoàng Su Phì hướng tới phát triển du lịch công đồng bền vững

    Những năm gần đây, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã phối hợp với Dự án HELVETAS tại Việt Nam để khảo sát và tiến hành các bước chuẩn bị cho việc triển khai Dự án “Cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số thông qua phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại huyện Hoàng Su Phì”.

    16:59 | 14-10-2016 | Du lịch