• Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài cuối

  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế hiện nay, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại, với những cam kết mạnh mẽ về hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó khối doanh nghiệp tác động rất mạnh mẽ, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực tế trên tác động không nhỏ đến đội ngũ công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp này, do đó vấn đề phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước cần phải đổi mới, thay đổi trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới hiện nay.

  08:50 | 03-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 4

  Xây dựng hệ thống chính trị trong các doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nói riêng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức cũng đặt ra cần phải giải quyết.

  10:48 | 02-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 3

  Xuất phát từ yêu cầu thực tế cần xây dựng các hạt nhân chính trị tại các khu vực có đông công nhân, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Các cấp uỷ trong Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển các cơ sở đảng. Trong quá trình đó, cùng với tăng số lượng, vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên, cơ sở đảng cũng được đặc biệt quan tâm.

  08:23 | 01-11-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 2

  Địa bàn các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao được xác định là khu vực trọng điểm về xây dựng lực lượng chính trị, đồng thời cũng là khu vực nhạy cảm, dễ tổn thương, phức tạp, thường xuyên phát sinh các vấn đề tranh chấp lao động tập thể, dễ bị lôi kéo, bị tác động tham gia đình công, lãn công. Xác định được tính chất quan trọng đó, Đảng uỷ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã tập triển khai nhiều giải pháp, các mô hình phù hợp để củng cố các cơ sở đảng, phát triển lực lượng đảng viên trong khu vực này.

  08:23 | 31-10-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh

 • Góc nhìn từ các khu chế xuất, khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - Bài 1

  Đến tháng 8/2018, Đảng bộ các Khu Chế xuất và Khu Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có 22 đảng uỷ cơ sở với 192 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Toàn Đảng bộ có 1.987 đảng viên trong tổng số công nhân lao động là hơn 318.000 người (tỷ lệ đảng viên chiếm khoảng 0,5% công nhân lao động), trong đó lao động nữ chiếm 60%; lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn nước ngoài chiếm 72%; đảng viên làm việc tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 1.462 đồng chí.

  16:46 | 30-10-2018 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh