• Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa

    Dọn sạch tàn dư rơm rạ và cỏ dại mang mầm bệnh trên đồng ruộng. Gieo cấy các giống kháng hoặc chống chịu với bệnh đạo ôn. Kiểm tra hạt giống và xử lý giống ở nhiệt độ thích hợp.

    00:00 | 20-10-2021 | Kinh nghiệm làm ăn