• Thành phố Hồ Chí Minh thu hút đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện

    Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn có những nhà máy xử lý rác thải thông minh, vừa xử lý rác vừa tạo ra năng lượng, an toàn cho môi trường, thiết kết đẹp như những công trình văn hoá nghệ thuật. Đây là định hướng được lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tại Hội nghị chuyên đề kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện, tổ chức ngày 26/11.

    19:37 | 26-11-2017 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm