• Tục thờ cúng của người Hoa ở Kiên Giang

    Hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người Hoa ở Kiên Giang hướng đến việc tri ân các bậc tiền nhân, cầu mong mọi người được an lành, kinh doanh phát đạt...

    08:07 | 28-01-2017 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Tục thờ cúng tổ tiên của người Tày

    Thờ cúng tổ tiên là nghi lễ tín ngưỡng duy nhất của người Tày. Để duy trì tục thờ cúng tổ tiên thì phải có bàn thờ tổ tiên nên đã là người Tày thì nhà nào cũng có bàn thờ tổ tiên đặt ở gian giữa, nơi trang trọng nhất trong nhà, thường ngang với xà nhà.

    08:22 | 13-11-2015 | 54 dân tộc Việt Nam