• Tín ngưỡng thờ Mẹ lúa của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn

    Từ xa xưa, đời sống của đồng bào các dân tộc vùng Trường Sơn đã gắn bó mật thiết với cây lúa. Trong quan niệm của họ, lúa là cây lương thực chính và người làm ra hạt lúa là người mẹ, là vị thần mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, tín ngưỡng thờ mẹ lúa luôn được đồng bào đặc biệt coi trọng.

    00:00 | 19-03-2022 | 54 dân tộc Việt Nam