• Phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi số báo chí

    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 6/4/2023 phê duyệt Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

    19:13 | 06-04-2023 | Chính sách