• Cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021.

    19:45 | 24-12-2021 | Chính sách