• Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã đi vào đời sống người dân ở Lâm Đồng

    Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn Lâm Đồng được triển khai 10 năm qua, thí điểm từ năm 2009 theo Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, chính sách này đã thu được nhiều kết quả, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn.

    08:01 | 29-03-2020 | Xã hội

  • Chi trả dịch vụ môi trường rừng - “Dấu ấn” bảo vệ và phát triển rừng bền vững

    Năm 2008, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng được thành lập với mục đích huy động các nguồn lực xã hội để bảo vệ và phát triển rừng. Hơn 8 năm hoạt động, Quỹ đã tạo nên “dấu ấn” mạnh mẽ trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, đóng góp nguồn tài chính đáng kể cho ngành lâm nghiệp, góp phần cải thiện sinh kế, ổn định đời sống của những người làm nghề rừng.

    08:13 | 10-08-2017 | Xã hội