• Tiến bộ trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

    Trong giai đoạn 2 (2016 - 2020) của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên cả nước đã có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế; đồng thời khắc phục được những hạn chế của giai đoạn 1 (2010-2015)... 

    08:14 | 05-04-2019 | Xã hội