• Cho vay "tàu 67" cần hướng theo mô hình nông nghiệp cao

    Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) hiện chiếm gần 50% tổng dư nợ cho vay đầu tư phục vụ Chính sách phát triển Thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ.

    09:21 | 11-09-2017 | Chính sách