• Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam

    Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 19/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Để bảo đảm thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

    21:09 | 12-02-2019 | Chính sách