• Người Ra Glai

    Người Ra Glai đã sinh sống lâu đời ở vùng miền Nam Trung bộ. Người Ra Glai ở trong vùng núi và thung lũng có độ cao từ 500-1000m, tập trung ở các huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), Bắc Bình (Bình Thuận) và một số nơi thuộc Phú Yên, Khánh Hoà, Lâm Ðồng. Trước đây, họ ở nhà sàn. Hiện nay, nhà đất đã khá phổ biến.

    20:18 | 04-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam