• Độc đáo lễ Pang Phóong của người Kháng ở Điện Biên

    Lễ Pang Phóong là dịp để đồng bào Kháng tự nhìn nhận lại hoạt động lao động, sản xuất trong một năm qua về những thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm đuợc rút ra cho những năm tiếp theo.

    06:00 | 11-06-2018 | 54 dân tộc Việt Nam