• Lễ “vào bóng mát” của người con gái Khmer

    Để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân, nếu người con trai Khmer phải trải qua thời kỳ nhập chùa, tu thân, báo hiếu cha mẹ, với người con gái Khmer, họ phải thực hiện bằng lễ tục “vào bóng mát”.

    15:16 | 21-10-2015 | 54 dân tộc Việt Nam