• Sắc xuân ở làng hoa Hà Đông

    Làng hoa Hà Đông là làng hoa đầu tiên của thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), được thành lập từ năm 1938, khi người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá (Hà Nội) chuyển vào đây sinh sống.

    09:03 | 28-01-2017 | Du lịch