• Kru Achar – Cầu nối văn hóa của cộng đồng Khmer Nam Bộ

    Kru Achar là danh xưng, cách gọi kính trọng mà đồng bào Khmer Nam Bộ dành cho những người có uy tín, những người có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa - xã hội, được xem là “đầu tàu” cho những thiết chế về đạo đức, lối sống tại các phum sóc.

    00:00 | 07-08-2021 | 54 dân tộc Việt Nam