• HĐND tỉnh Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

    Trong hai ngày (28-29/3), Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ sáu (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

    12:23 | 29-03-2022 | Xã hội