• Khánh Hòa phát triển làng nghề nông thôn gắn với du lịch

    Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Dự án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ nay đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Quy hoạch này dựa trên quan điểm phù hợp với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề truyền thống mang bản sắc văn hóa địa phương, đặc biệt tạo sự gắn kết để phục vụ phát triển du lịch vốn là thế mạnh của Khánh Hòa.

    14:01 | 08-08-2017 | Du lịch