• Phát hiện hóa thạch hươu thời tiền sử tại Argentina

    Các chuyên gia khảo cổ Argentina đã phát hiện một hóa thạch hươu thời tiền sử còn gần như nguyên vẹn tại thành phố miền Bắc San Pedro (Xan Pê-đrô), tỉnh Buenos Aires (Bu-ê-nốt Ai-rết).

    06:00 | 14-01-2019 | Nhìn ra thế giới