• Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Bài Chòi xứ Huế

    Giai đoạn 2019-2023, tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ đầu tư 1,3 tỷ đồng, bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác để bảo tồn và phát huy giá trị di sản Bài Chòi - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

    09:43 | 20-11-2018 | Văn hóa

  • Bảo tồn và phát huy giá trị di sản bài chòi

    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Đề án "Bảo vệ và phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, giai đoạn 2018 - 2023.

    15:37 | 20-08-2018 | Văn hóa