• Dân tộc Chơ Ro

    Người Chơ Ro là lớp cư dân cư trú từ xa xưa ở miền núi Nam Ðông Dương. Hiện nay, người Chơ Ro sống tập trung ở vùng núi thấp thuộc tây nam và đông nam tỉnh Ðồng Nai.

    00:00 | 06-01-2020 | 54 dân tộc Việt Nam

  • Người Chơ Ro

    Họ là lớp cư dân cư trú từ xa xưa ở miền núi Nam Ðông Dương. Hiện nay, người Chơ Ro sống tập trung ở vùng núi thấp thuộc tây nam và đông nam tỉnh Ðồng Nai.

    16:23 | 11-04-2017 | 54 dân tộc Việt Nam