• Nét văn hóa độc đáo của người Xạ Phang

    Bản Thèn Pả ở xã Sa Lông (Mường Chà, Điện Biên) là nơi sinh sống của hơn 60 hộ dân người Xạ Phang - một nhóm nhỏ của dân tộc Hoa ở Việt Nam.

    06:00 | 09-10-2018 | 54 dân tộc Việt Nam