• Bầu lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bình Phước

    Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiện toàn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

    16:17 | 30-06-2021 | Xã hội