• Cà Mau phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể

    Tỉnh Cà Mau đang tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hiện có một cách khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời đảm bảo định hướng cụ thể di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, nhận dạng chính xác để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung bảo vệ, phát huy giá trị theo phân kỳ từng giai đoạn đối với di sản văn hóa Lễ hội Nghinh Ông - Sông Đốc, Lễ hội Đền thờ Vua Hùng, Lễ Vía Bà Thủy Long (Đầm Dơi), Lễ Vía Bà Thiên Hậu (phường 2, thành phố Cà Mau) và một số nghề truyền thống có từ rất lâu đời như: Gác kèo ong (U Minh), muối ba khía, làm tôm khô (Rạch Gốc).

    07:39 | 30-05-2019 | Văn hóa