• Thành phố Hồ Chí Minh đi đầu trong quản lý và xử lý chất thải

    Chiều 2/5, tại buổi làm việc của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội với Thành phố Hồ Chí Minh về công tác quản lý chất thải sinh hoạt và xử lý chất thải chăn nuôi, các đại biểu đều nhận định Thành phố Chí Minh là đơn vị đi đầu cả nước trong công tác bảo vệ môi trường, nhất là quản lý và xử lý chất thải.

    08:56 | 03-05-2018 | Môi trường và vệ sinh thực phẩm