• Từ ngày 1/7, sẽ tiến hành điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020

    Tổng cục Thống kê cho biết sẽ tiến hành cuộc điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ từ 0 giờ ngày 1/7/2020. Những chỉ tiêu theo thời điểm được thu thập là thông tin thực tế tại thời điểm điều tra. Thời kỳ thu thập số liệu là thông tin phát sinh trong 12 tháng trước thời điểm điều tra hoặc số chính thức năm 2019 được quy định cụ thể trong từng loại phiếu điều tra.

    10:34 | 30-06-2020 | Xã hội

  • Công bố báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014

    Sáng 26/8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn phối hợp tổ chức công bố báo cáo “ Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2014 tại 12 tỉnh”.

    19:54 | 26-08-2015 | Xã hội