• Thành phố Hồ Chí Minh phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu (Bài 3 và hết)

    Để khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến việc tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thể chế pháp lý tác động trực tiếp đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là số lượng doanh nghiệp mà quan trọng hơn là chất lượng, thể hiện sức sống của cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và phát triển bền vững.

    10:19 | 29-09-2017 | Trang Thành phố Hồ Chí Minh