• Học cách bình đẳng giới

    Mô hình dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới được triển khai ở xã Đắc Phơi đã giúp người dân có thêm kiến thức giữ gìn gia đình yên ấm, hạnh phúc.

    09:05 | 07-07-2015 | Xã hội