Sức sống mới ở Làng thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng

Làng có diện tích trên 1.200 ha. Hệ thống kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, điện, nước, nhà văn hóa, lớp học hệ mầm non được xây dựng cơ bản đồng bộ. Ðến nay, đã có 146 hộ, với gần 600 nhân khẩu, trong đó có 65 hộ thanh niên được tuyển mới đã ổn định cuộc sống tại đây. Hộ nào cũng được hỗ trợ kinh phí làm nhà, được cấp khoảng 5 - 6 ha đất sản xuất.
 
Nhờ sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, sự cần cù lao động của tuổi trẻ, các hộ trong làng đã ổn định cuộc sống, không còn hộ nghèo. Ðây là mô hình nông thôn mới góp phần bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Nhiều hộ thanh niên chọn chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình

Những thanh niên mới trúng tuyển vào làng đã ổn định cuộc sống trên vùng đất mới

Một trong những công dân đầu tiên được sinh ra ở Làng thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng

Đuờng vào Làng thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng

Lớp học mầm non dành cho con em các hộ gia đình trong Làng thanh niên lập nghiệp Thụy Hùng 

 Đề xuất