Sóc Trăng thực hiện nhiều giải pháp giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2020

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể  trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: nongthonmoi.soctrang.gov.vn

Để đạt mục tiêu đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trong đó có giải pháp phát triển nông nghiệp nông thôn, triển khai các mô hình có hiệu quả trong chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị diện tích đất; phát triển các mô hình luân canh, xen canh, đưa màu xuống chân ruộng thích ứng với biến đổi khí hậu; nhân rộng mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sữa trong đồng bào dân tộc Khmer đang phát huy hiệu quả.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng quan tâm trong kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh, góp phần giải quyết lao động tại địa phương, tăng thu nhập và hạn chế tình trạng lao động địa phương, lao động ở nông thôn phải bỏ quê đi làm ăn xa, làm công nhân lao động tại các tỉnh khác; tiếp tục triển khai giải pháp phát triển du lịch, khai thác hết tiềm năng thế mạnh trong du lịch của địa phương, để tạo công ăn việc làm tại chỗ, nâng cao nhận thức của người dân trong gìn giữ cảnh quan, môi trường, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Sóc Trăng chú trọng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động; hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên qua đào tạo với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, phấn đấu giải quyết việc làm khoảng 30 ngàn lao động.

Đặc biệt, tỉnh quan tâm đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; phòng chống khắc phục thiên tai, hạn hán xâm nhập mặn hạn chế rủi ro, tăng hiệu quả trong sản xuất, nâng cao giá trị thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 của tỉnh Sóc Trăng do Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng vừa phê duyệt, đến cuối năm 2019, tổng số hộ nghèo của tỉnh Sóc Trăng là 15.890 hộ, chiếm 4,91% tổng số hộ dân trong tỉnh. Có được kết quả này là nhờ trong những năm gần đây, Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói giảm nghèo, tạo sinh kế cho người dân; quan tâm công tác tuyên truyền, xây dựng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đoàn kết phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng các mô hình phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, nhiều chính sách quan tâm đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, vùng đông đồng bào Khmer, hỗ trợ đồng bào vốn sản xuất, mô hình làm ăn có hiệu quả...

Trong năm 2019, toàn tỉnh Sóc Trăng đã giải quyết việc làm cho hơn 31.070 lao động, vượt 19,5% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2018; tổ chức tuyển sinh, dạy nghề cho 13.268 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 59%. Các chính sách an sinh xã hội được tỉnh, các cấp ngành quan tâm. Tỉnh đã hoàn thành xây dựng 400 căn nhà ở cho hộ nghèo, hoàn thành giải quyết 100% hộ gia đình chính sách nghèo có nhà ở mới, hỗ trợ 135 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khác... Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của Sóc Trăng đã giảm 3,49% so với năm trước.
Trung Hiếu
 

Đề xuất