Sóc Trăng hơn 98% số hộ đồng bào Khmer đã có điện sử dụng

Khởi công dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer ở tỉnh Sóc Trăng

Theo ông Huỳnh Minh Hải, giai đoạn 2 của Dự án có tổng vốn đầu tư 212 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh Sóc Trăng. Dự án cũng góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn với thành thị, từng bước đưa các phum sóc thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, chậm phát triển.

Thi công lưới điện thuộc dự án

Công nhân Công ty điện lực Sóc Trăng lắp đặt hệ thống đường dây, thiết bị, đưa điện tới các hộ đồng bào Khmer ở huyện Kế Sách

Sóc Trăng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai giai đoạn 3 của Dự án (2015 - 2016) với tổng mức đầu tư 104,75 tỷ đồng, cấp điện cho 8.575 hộ, nâng tổng số hộ trong toàn tỉnh được sử dụng điện lưới quốc gia đạt xấp xỉ 100%.


Đề xuất