Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Giang

Theo Nghị quyết, các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hoàng Su Phì được sắp xếp như sau: Nhập toàn bộ 11,91 km2 diện tích tự nhiên và 1.515 người dân của xã Bản Péo vào xã Nậm Dịch. Như vậy, diện tích tự nhiên xã Nậm Dịch tăng lên 30,56 km2 và quy mô dân số là 3.612 người. Xã Nậm Dịch giáp các xã Bản Luốc, Bản Nhùng, Nam Sơn, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài và Tả Sử Choóng. Sau khi sắp xếp, huyện Hoàng Su Phì có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 xã và 01 thị trấn.

Các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Xín Mần được sắp xếp như sau: Nhập toàn bộ 16,85 km2 diện tích tự nhiên, 4.012 người dân của xã Ngán Chiên vào xã Trung Thịnh. Sau khi nhập, xã Trung Thịnh có 29,95 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 6.366 người. Xã Trung Thịnh giáp các xã Bản Díu, Cốc Rế, Thèn Phàng, Thu Tà và huyện Hoàng Su Phì. Sau khi sắp xếp, huyện Xín Mần có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 01 thị trấn.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2020. Kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành, tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 10 huyện và 01 thành phố; 193 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 05 phường và 13 thị trấn.
TTXVN

Đề xuất