Quy định mới về quỹ tín dụng nhân dân

 
Theo đó, hoạt động cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư này. Cụ thể, Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với khách hàng là pháp nhân, cá nhân không phải là thành viên, có tiền gửi tại quỹ tín dụng nhân dân trên cơ sở bảo đảm bằng sổ tiền gửi do chính quỹ tín dụng nhân dân phát hành. Tổng số tiền cho vay không được vượt quá sổ dư của số tiền gửi tại thời điểm quyết định cho vay và thời hạn cho vay không được vượt quá thời hạn còn lại của sổ tiền gửi.

Quỹ tín dụng nhân dân cho vay đối với thành viên thuộc hộ nghèo có đăng ký thường trú trên địa bàn hoạt động của quỹ trong trường hợp hộ nghèo không phải là thành viên của quỹ tín dụng nhân dân. Trường hợp nhiều thành viên thuộc hộ nghèo cùng vay vốn thì các thành viên của hộ nghèo cùng ký hoặc ủy quyền cho một thành viên của hộ nghèo đại diện ký thỏa thuận cho vay với quỹ tín dụng nhân dân. Hộ nghèo phải được UBND cấp huyện phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01-09-2017.
Theo TTXVN

 
 
 

Đề xuất