Quy chế bầu cử tại Đại hội XII phát huy đầy đủ các nguyên tắc tập trung dân chủ

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Theo đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội), Quy chế bầu cử lần này đã phát huy được đầy đủ các nguyên tắc tập trung dân chủ. Trước yêu cầu đổi mới và đời sống dân chủ trong Đảng hiện nay, Quy chế này vừa thể hiện được tính dân chủ, vừa thể hiện được kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Dân chủ trong Đảng của ta là dân chủ của một Đảng cầm quyền; không chỉ là dân chủ, tự do thuần túy của một công dân, mà dân chủ, tự do trong khuôn khổ và trước yêu cầu của một đảng viên - là tấm gương về tính tiền phong gương mẫu. Do đó, một quy chế toàn diện vừa giúp cho việc giới thiệu được các đại biểu ưu tú vào Đảng, đồng thời cũng tránh được tự do quá trớn, quá mức, ảnh hưởng đến sự lãnh đạo tập trung của Đảng.

Đại biểu Nguyễn Minh Hùng (Hải Dương) đánh giá nhiệm kỳ này, Trung ương đã tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm từ nhiều nhiệm kỳ trước về thực hiện quyền dân chủ trong Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội XII đã được thông qua, thể hiện tính nguyên tắc từ Điều lệ Đảng và những quy định của Trung ương. Đó là một Quy chế hết sức chặt chẽ và bảo đảm tính dân chủ trong Đảng.
 
Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã quy định rõ và qua thực tiễn ở cơ sở, chúng tôi thấy rằng Quy chế bầu cử trong Đảng của nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã bảo đảm được tính dân chủ và tính thực tiễn. Đại biểu hy vọng, tinh thần và kết quả đó ở các cấp sẽ được kết tinh tại Đại hội XII của Đảng. Với Quy chế này, Đại hội XII của Đảng sẽ thực hiện quy trình nhân sự thành công tốt đẹp.
 
Đại biểu Nguyễn Tấn Tuân (Khánh Hòa) nhận xét, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII bảo đảm tính dân chủ, bảo đảm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để xây dựng Ban Chấp hành khóa mới bảo đảm đầy đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo đất nước.
 
Theo đại biểu Trần Tuyết Minh (Bình Phước), Quy chế bầu cử rất bài bản và phát huy tinh thần dân chủ; được thực hiện theo Quyết định 244 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng là rất phù hợp./.

Đề xuất