Quảng Bình xây dựng vùng sản xuất rau an toàn

Các loại rau này đã được đánh giá, thẩm định và cấp giấy chứng nhận là sản phẩm phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).
 Mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP của các hộ dân ở Quảng Long. 

 

 Vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP
của các hộ dân ở Quảng Long. 

 

Các hộ dân ở Quảng Long trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP.

 

 Các hộ dân ở Quảng Long trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP. 

 Đề xuất