Phước Hải từng bước giảm nghèo bền vững

Với diện tích đất sản xuất hơn 2.200 ha, được sự hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật của ngành nông nghiệp, Phước Hải thực hiện trồng lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” (phải sử dụng giống xác nhận  để  sản  xuất  lúa;  giống,  phân  bón,  thuốc bảo vệ thực vật, chi phí bơm tát, thu hoạch và thất thoát sau thu hoạch cần giảm để tăng lợi nhuận) cho năng suất cao, bình quân đạt 70 tạ/ha.  Nhiều  gia  đình  phát  triển kinh  tế  hộ  nhờ tham  gia  các  mô  hình  như:  chăn  nuôi  bò  thịt, nuôi dong trên cát, sản xuất rau an toàn… 
 
Phước Hải thực hiện trồng lúa theo mô hình "1 phải, 5 giảm" cho năng suất cao

Ngoài ra, đồng bào còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất 1 vụ sang trồng ngô, trồng màu, trồng cỏ chăn nuôi để nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo theo hướng bền vững.
 
Các công trình phúc lợi xã hội được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào

Sản xuất rau an toàn đem lại thu nhập ổn định cho đồng bào Chăm ở xã Phước Hải

Đồng bào Chăm ở xã Phước Hải sử dụng hệ thống tưới nước tiết kiệm


 
 

Đề xuất