Phổ biến chính sách, pháp luật cho chức sắc tôn giáo vùng đồng bào Khmer

Các đại biểu được phổ biến, quán triệt 3 chuyên đề, gồm: Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam; những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trụ trì, quy chế của ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, nội quy chùa, nội quy với Achar giáo viên Trường Phật học, nội quy đối với học viên trường Phật học.
Các sư sãi tham dự Chương trình "Vui xuân đón Tết Chôl Chnăm Thmây " của đồng bào Khmer năm 2017. (Ảnh minh họa)

Ông Kiên Banh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh Trà Vinh có hơn 310.000 người là dân tộc Khmer, chiếm khoảng 31,5% dân số của tỉnh. Việc tổ chức các lớp này nhằm giúp các vị sư cả, Achar, chủ chùa, phó chủ chùa và thư ký của các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh nâng cao kiến thức về chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Từ đó, các vị sư cả,  Achar, chủ chùa... tuyên truyền, phổ biến đến Phật tử, đồng bào Khmer tại địa phương, giúp đồng bào hiểu rõ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thanh Hòa

Đề xuất