Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 1221/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phe duyet nhiem vu lap Quy hoach tinh Quang Nam thoi ky 2021-2030, tam nhin den nam 2050 hinh anh 1Về chiến lược, tỉnh Quảng Nam tiếp tục mở rộng, nâng cấp hạ tầng các khu du lịch đã có, nhất là tại các khu vực Hội An, Mỹ Sơn, ven biển.Ảnh : cafeland.vn

Theo đó, một trong những quan điểm nhiệm vụ lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa, phù hợp với nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021- 2025) của cả nước; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Không chỉ là công cụ pháp lý hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm loại bỏ quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển; giải quyết vấn đề xung đột không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay; đồng thời định hướng không gian cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực bên ngoài.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ nhằm đảm bảo quy hoạch đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Nam để phát triển nhanh và bền vững.

Việc lập quy hoạch dựa trên nguyên tắc đảm bảo thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới trên bộ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng.

Đồng thời, nhiệm vụ nhằm đảm bảo tính bền vững và dài hạn trong lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột: Kinh tế - xã hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng phương án, định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NQ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; phương án phát triển các ngành quan trọng...

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt.

 Trương Thị Diệp

Tin liên quan

Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển bền vững kinh tế biển đến năm 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Đề xuất