Phát triển dân tộc thiểu số, thu hẹp khoảng cách phát triển

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận việc xác định các khoảng cách trong phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất các hành động ưu tiên để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020; đồng thời cho rằng mục tiêu phát triển dân tộc thiểu số cần được lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016- 2020 nhằm thu hẹp khoảng cách trong phát triển.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ một số mô hình phát huy hiệu quả năng lực nội sinh của cộng đồng và đề xuất đưa các mô hình này vào chương trình, chính sách giảm nghèo, hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016- 2020 như mô hình cộng đồng làm chủ để tích hợp các nguồn vốn hỗ trợ trên địa bàn, huy động nội lực của cộng đồng dân tộc thiểu số; quản lý rừng dựa vào cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích với người dân.

Kể từ năm 2008, Diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số thường niên đã trở thành một kênh trao đổi thông tin quan trọng kết nối các bên liên quan góp phần đưa ra nhiều định hướng chính sách phát triển phù hợp với dân tộc thiểu số và đề xuất các hành động ưu tiên để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

Đề xuất